Kontakt

ul. Świętego Jacka 1/1
40-019 Katowice

kontakt@vegebento.pl
tel. 729 884 386
telefon dostępny: od godz. 9.00 do 14.00

Regulamin

 • Postanowienia ogólne

  Strona www.vegebento.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

  Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę www.vegebento.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

  Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Strony www.vegebento.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827). Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 • Definicje

  FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na Stronie www.vegebento.pl umożliwiający Usługobiorcy bezpośredni kontakt z Usługodawcą.

  USŁUGODAWCA – Bento Karma spółka z o.o., adres siedziby: ul. św. Jacka 1, 40-019 Katowice, adres do doręczeń: ul. św. Jacka 1, 40-019 Katowice wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000811800, NIP: 9542809470, REGON: 384781669, posiadającą kapitał zakładowy w kwocie: 5 000,00 zł, adres poczty elektronicznej: kontakt@vegebento.pl, tel.: 729 884 386.

  USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.

  USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony.

 • Rodzaj i zakres usług elektronicznych

  Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Strony korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak korzystanie z Formularza Kontaktowego. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

 • Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych

  Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

  Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
  umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłania wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę.

  Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

  • komputer z dostępem do Internetu,
  • dostęp do poczty elektronicznej,
  • przeglądarka internetowa,
  • włączenie w przeglądarce Cookies oraz Javascript.

  Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

  Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 • Tryb postępowania reklamacyjnego

  Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę: Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Strony Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@vegebento.pl

  W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

 • Własność intelektualna

  Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.vegebento.pl korzystają z ochrony prawno-autorskiej i są własnością www.vegebento.pl Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.vegebento.pl, bez zgody Usługodawcy.

  Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.vegebento.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

 • Postanowienia końcowe

  Umowy zawierane za pośrednictwem Strony zawierane są zgodnie z prawem polskim.

  W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.